इब्न सिरीन पत्र था द्वारे स्वप्नांचा अर्थ

क्षमस्व, या वर्गात सध्या लेख नाहीत.